Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

2.959.239
9.718
ton emisií CO2
0019435,003
MWh

Služby pre spoločnosti

Usilujeme sa byť inovatívny každý jeden deň. Je to evidentné v technológii, ktorú používame, v procesoch, ktorými sa riadime a v celkovej komplexnosti služieb, ktoré poskytujeme.

Služby pre spoločnosti
 • Svetelno-technická obhliadka

  Chceme vedieť o vašom objekte a potencionálnom projekte čo najviac.
  Iba tak budeme vedieť správne pochopiť Vaše potreby a ponúknuť Vám najvhodnejšie riešenie pre Váš projekt.

  Radi prídeme za Vami a spoločne si na mieste zodpovieme všetky základné otázky, detailne obhliadneme Váš objekt, resp. prevádzku a stanovíme si nasledujúce kroky.
   

 • Svetelno-technická štúdia

  Aký typ osvetlenia je v našej prevádzke? Aká je jeho  spotreba? Má vôbec zmysel zrealizovať projekt?
  To sú len niektoré z otázok, ktoré Vám svetelno-technická štúdia veľmi jasne zodpovie.

  Okrem dôkladnej analýzy súčasného stavu Vám na základe spoločne stanovených kritérii projektu vyberieme najvhodnejšie riešenie a spracujeme detailný rozsah opatrení modernizácie.
   

 • Analýza realizovatelnosti


  Úspora. Návratnosť investície. Celkové náklady na vlastníctvo.
  Dôležité ukazovatele, ktoré sú súčasťou svetelno-technickej štúdie sú v podobe prehľadnej analýzy realizovateľnosti. Jedná sa o presnú kalkuláciu s vyčíslením energetických, ekologických a ekonomických úspor, vrátane návratnosti investície.

  Je pre nás kľúčové, aby Vaše budúce celkové náklady na vlastníctvo inovovaného systému osvetlenia boli nižšie ako pri súčasnom stave. Vtedy má projekt zmysel.
   

 • Financovanie projektu


  Aj napriek tomu, že projekt dáva po všetkých stránkach zmysel, vieme, ako je tažké vyčleniť na novú investíciu potrebné financie.
  Z tohto dôvodu sme tu pre Vás a ponúkame Vám možnosť financovania celej investície.

  Splátkový kalendár prispôsobíme Vašim aktuálnym možnostiam. Radi sa staneme Vašim komplexným partnerom projektu.
   

 • Projektová dokumentácia

  Projektová dokumentácia je kľúčovým dokumentom pre kvalitnú a bezproblémovú realizáciu diela.

  Kladieme dôraz na systémové riešenie rekonštrukcie a rozumné využívanie energii s dodatočnou optimalizáciou svetelného výkonu modernizovaných svietidiel použitím pokročilých pohybových a svetelných senzorov a možnosťou inteligentného riadenia celej sústavy osvetlenia.
   

 • Odborná inštalácia osvetlenia

  V rámci komplexných služieb poskytujeme odbornú inštaláciu celého diela na kľúč a Vám tým odpadá starosť o nosnú časť projektu. Naši partneri disponujú bohatými skúsenosťami, certifikáciou ISO 9001, ISO 14001 a špičkovým technickým vybavením pre bezproblémový proces inštalácie.

  Od jednoduchých projektov až po náročné a rozsiahlé aplikácie garantujeme profesionálny prístup a Vašu spokojnosť s priebehom realizácie.
   

 • Porealizačné meranie osvetlenia


  Je dôležité, aby ukazovatele nového systému osvetlenia, akým sú spotreba, intenzita osvetlenia, chromatičnosť a index podania farieb boli v súlade s projektom. Po ukončení realizácie projektu vykonávame porealizačné meranie osvetlenia vrátane hygienických meraní pre potreby kolaudácie. 

  Pre tieto účely disponujeme špičkovými certifikovanými a laboratórne kalibrovanými prístrojmi na meranie hodnotených veličín ako jasový analyzátor, spektrometer, luxmeter, laserový diaľkomer, elektronický multimeter a merač pozemných vzdialeností.
   

Služby pre samosprávy

Ponúkame ucelený projektový balík služieb s cieľom garantovanej energetickej úspory. Od posúdenia možnosti uskutočnenia, cez projektovanie a nastavenie vhodného dodávateľského systému s financovaním až po dozor realizácie a následný monitoring s hodnotením výsledkov projektu.

Služby pre samosprávy
 • Svetelno-technická štúdia

  Aký typ osvetlenia prevádzkujeme v súčasnosti? Aká je aktuálna spotreba? Aký je potenciál úspor a návratnosti investície? To sú len niektoré z otázok, ktoré Vám svetelno-technická štúdia veľmi jasne zodpovie. Štúdia popíše, zanalyzuje a technicky zhodnotí súčasný stav, z ktorého bude vychádzať návrh na modernizáciu a rekonštrukciu osvetlenia.

  Odborný prepočet úspor elektrickej energie, nákladov na investíciu a nákladov na údržbu verejného osvetlenia, resp. v jednotlivých mestských budovách.

  Štúdia je zameraná na:

  • zhodnotenie technického stavu svietidiel a svetelných zdrojov
  • zhodnotenie stavu rozvádzačov osvetlenia
  • zhodnotenie funkčnosti vyššie uvedených prvkov osvetlenia s ohľadom na požiadavky svetelno-technických noriem
  • zhodnotenie existujúcej geometrie sústavy osvetlenia
  • svetelno-technické výpočty jednotlivých typov miestností príslušných objektov
  • analýzy úspor a návratnosti investície do modernizácie, resp. rekonštrukcie
    
 • Energetický audit osvetlenia


  Energetický audit verejného osvetlenia je základným a nevyhnutným dokumentom pre komplexnú a systémovú rekonštrukciu verejného osvetlenia. Poskytujeme hĺbkové spracovanie energetického auditu verejného osvetlenia, ktorý passportizuje a zhodnotí aktuálny stav celej sústavy osvetlenia vrátane svietidiel, rozvodových sietí, rozvádzačov, stožiarov, výložníkov a priechodov pre chodcov.

  Súčasťou je zhodnotenie technického stavu a funkčnosti vyššie uvedených prvkov osvetlenia s ohľadom na požiadavky svetelno-technických noriem a existujúcej geometrie sústavy osvetlenia, svetelno-technické výpočty jednotlivých typov miestností príslušných objektov a analýza úspor a návratnosti investície do modernizácie.
    

 • Financovanie projektu

  Aj napriek tomu, že projekt dáva po všetkých stránkach zmysel, vieme, ako je ťažké vyčleniť na novú investíciu potrebné financie. Projekt vždy pripravujeme a zohľadňujeme v zmysle vašich finančných možností. 


  Zároveň dôkladne sledujeme aktuálne schémy a mechanizmy dotácii, grantov a fondov, ktoré sa v prípade možnosti zapracujú do celkového finančného konceptu projektu. Dôležité je nájsť riešenie, ktoré bude pre Vás akceptovatelné.

  V prípade priaznivej doby návratnosti investície bude splátkový kalendár s mesačnou splátkou, ktorá nebude prevyšovať súčasnú mesačnú platbu za elektrickú energiu a údržbu. V prípade nutnosti rozsiahlejšej rekonštrukcie, alebo dlhej doby návratnosti investície bude splátkový kalendár prispôsobený finančným možnostiam mesta.
    

 • Projektová dokumentácia


  V rámci prípravy realizácie projektov poskytujeme komplexné služby projekcie, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie pre účely realizácie územného, stavebného povolenia a inžinieringu.

  Máme cenné skúsenosti s projektami komplexných rekonštrukcií a modernizácii materských a základných škôl, kultúrnych domov a športových hál ako aj s rozsiahlými systémovými rekonštrukciami celej sústavy verejného osvetlenia vrátane modernizácie vzdušnej a podzemnej rozvodovej infraštruktúry.
   

 • Verejné obstarávanie

  V rámci Komplexného Projektového Manažmentu poskytujeme služby odbornej technickej prípravy a procesného zabezpečenia verejného obstarania projektu. Samospráva tak získa garanciu výberu zhotoviteľa, disponujúceho náležitými ekonomickými, odbornými, referenčnými a kvalitatívnými predpokladmi na bezproblémovú a úspešnú realizáciu diela.

  Zároveň garantujeme dodanie najvyššieho technologického štandardu projektového riešenia modernizácie verejného osvetlenia.

 • Autorský a stavebný dozor


  Počas realizácie stavby poskytujeme služby odborného autorského a stavebného dohľadu nad uskutočňovaním diela v zmysle projektovej dokumentácie. V rámci výkonu autorského dozoru (autorského odborného dohľadu) ako aj stavebného dozoru zabezpečíme všetky náležité postupy a činnosti.

  Našim cieľom je, aby dielo bolo vykonané na čas, v rámci stanoveného rozpočtu a bez zbytočných komplikácii počas stavby. 
   

 • Porealizačné meranie osvetlenia

  Po realizácií modernizácie, resp. inštalácie novej sústavy verejného osvetlenia poskytujeme služby porealizačných svetelno-technických meraní v zmysle noriem STN EN, vrátane vystavenia štandardizovaného protokolárneho výstupu merania. Samotné svetelno-technické meranie verejného osvetlenia vykonáva odborne spôsobilá, autorizovaná osoba.

  Pre tieto účely disponujeme špičkovými certifikovanými a laboratórne kalibrovanými prístrojmi na meranie hodnotených veličín ako jasový analyzátor, spektrometer, luxmeter, laserový diaľkomer, elektronický multimeter a merač pozemných vzdialeností.