Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.613.410
258.599
ton emisií CO₂
0517197,743
MWh

Mesto Senec najväčším „LED mestom“ na Slovensku i v Čechách

Už onedlho začne mesto Senec s komplexnou rekonštrukciou svojho verejného osvetlenia, čoho výsledkom bude výrazná úspora nákladov na prevádzku mestskej svetelnej sústavy spojená s neporovnateľne príjemnejšou atmosférou večerného osvetlenia mesta.

Mesto Senec najväčším „LED mestom“ na Slovensku i v Čechách


Už onedlho začne mesto Senec s komplexnou rekonštrukciou svojho verejného osvetlenia, čoho výsledkom bude výrazná úspora nákladov na prevádzku mestskej svetelnej sústavy spojená s neporovnateľne príjemnejšou atmosférou večerného osvetlenia mesta.Dvojročná príprava bola úspešná
Celá myšlienka vznikla pred viac ako dvoma rokmi, keď vedenie mesta bolo oslovené spoločnosťou ECO-LOGIC s.r.o. (www.ecologic.sk) s projektom modernizácie verejného osvetlenia, ktorého cieľom bolo jednak znížiť prevádzkové náklady na sústavu, zároveň zvýšiť kvalitu osvetlenia mesta vo večerných hodinách a tým aj bezpečnosť na miestnych komunikáciach. Neopomenuteľným pozitívom navrhnutého projektu bol mechanizmus prefinancovania projektu z dosiahnutých úspor.
Svetelné zdroje v podobe výkonných diód LED osvedčené vyspelejšími trhmi sa ukázali ako vhodná voľba pre pilotný projekt.
V spolupráci s odborníkmi na LED osvetlenie nasledovalo dôkladné dvojročné testovanie LED svietidiel od popredných slovenských a európskych výrobcov, ktoré počas prevádzky „vniesli viac svetla“ do celého projektu. Vedenie mesta získalo detailnejšiu predstavu o tom, aký charakter má mať nové verejné osvetlenie, akú atmosféru má obyvateľom mesta priniesť a rovnako aký potenciál úspory energie dokážu diódy LED ponúknuť.
 Počas dvojročnej prevádzky nenastala žiadna porucha alebo pokles svetelného výkonu na testovanej sústave, čo bolo dôležitým dôvodom pre vedenie mesta dôverovať LED svetelným zdrojom.

 

Prefinancovanie projektu z dosiahnutých energetických úspor je správna cesta
Po úspešnom ukončení pilotného projektu nasledoval proces získania finančných prostriedkov na prefinancovanie celého projektu modernizácie.
Získať financie zo štrukturálnych fondov EU bolo v tomto prípade nemožné, nakoľko sa Senec nachádza v Bratislavskom kraji a ten nespadá do takzvanej alokačnej zóny pre projekty rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Spoločnosť ECO-LOGIC, ako tvorca myšlienky projektu bol pripravený podať pomocnú ruku a v spolupráci s finančným partnerom Slovenská Sporiteľňa, a.s. ponúkli samospráve zaujímavú ponuku 100% prefinancovania tohto energeticky úsporného projektu.

O to zaujímavejšia bola možnosť získať zároveň aj grant vo výške 20% z celkovej hodnoty projektu, v prípade, že jeho realizáciou sa preukáže aspoň 40% energetická úspora.

Mesto aj napriek čerpaniu úverových zdrojov na realizáciu projektu dokáže v budúcnosti splácať svoje finančné záväzky z dosiahnutých úspor na elektrickej energii. Daný mechanizmus financovania projektu spolu s možnosťou získať grant vyhodnotilo vedenie mesta ako rozumný zdroj získania financií na celý projekt a následne na to začali prvé rokovania s bankou.LED systém bude spĺňať najvyššie technologické štandardy kvality

Posledná etapa prípravy projektu spočívala v spracovaní detailného energetického auditu skutkového stavu verejného osvetlenia a zároveň komplexného svetelno-technického projektu modernizácie osvetlenia s návrhom najmodernejších LED svietidiel.

Projekt počíta s doplnením svetelných bodov o 110 ks a výmenou 216 nevyhovujúcich stožiarov a 938 ks výložníkov.
Všetky komunikácie tried ME4b, ME5, ME6, S2 a S4 sú navrhnuté v súlade s najnovšími STN normami. Naprojektovaný LED system verejného osvetlenia bude využívať najmodernejšie technológie ako autonómne stmievanie v nočných hodinách, konštantný svetelný tok počas celej životnosti LED svietidiel, alebo výmenu LED modulov v prípade poruchy na mieste bez potreby špeciálneho náradia.

Napriek zvýšeniu počtu svietidiel sa  potvrdila výpočtami kalkulovaná energetická úspora na celom LED systéme takmer vo výške 65%! Návratnosť celej investície vychádza na osem rokov (získaný grant EBRD vo výške 20% mesto použije na zníženie istiny čerpaného úveru).

Mesto požaduje od dodávateľa minimálne 15 ročnú záruku na dodané LED svietidlá. Splnením všetkých požadovaných technických parametrov dodanej svetelnej sústavy v kombinácii s poskytnutou zárukou dospeje mesto Senec k priemernej ročnej úspore na elektrickej energii vo výške cca  100.000 Eur, čo v neposlednom rade urýchli návratnosť celej investície.

 

Kvalitne pripravené súťažné podmienky sú základom projektu
Jedná sa o najväčší projekt podobného charakteru na Slovensku i v Čechách, ktorý je technologicky a investične náročný.
Mesto v spolupráci s projektantom Eco-logic s.r.o., energetickým audítorom Enviros a.s., a odborníkmi na svetelnú techniku z katedry STU BA a pod dohľadom finančných partnerov projektu – Slovenskej sporiteľne, a.s. a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) vypracovalo sútažné podmienky, ktoré stanovili prísne kritériá na preukázanie potrebnej odbornosti a kvalifikácie, dlhoročnej skúsenosti v oblasti verejného osvetlenia na báze LED, náležitých referencí a finančného postavenia potencionálnych uchádzačov. Začiatkom tohto roka prebehlo verejné obstarávanie na dodávku a montáž 1891 ks LED svietidiel, vrátanie 938 ks nových výložníkov a 216 stožiarov. Súčasťou projektu je aj špeciálne asymetrické nasvetlenie troch najrizikovejších cestných prechodov pre chodcov v meste.

Samospráva plánuje so začatím rekonštrukčných prác v apríli a dokončenie projektu modernizácie verejného osvetlenia mesta je naplánované na október tohto roka.

 

Mesto vyjadrilo svoj súhlas a podporu k projektu modernizácie verejného osvetlenia
"Sme presvedčení, že projekt okrem predpokladanej energetickej úspory prinesie taktiež bezpečnejšiu premávku na miestnych komunikáciách a znateľne príjemnejšiu atmosféru pri prechádzkach večerným mestom. Zároveň sa mesto Senec zaradí medzi prvé mestá Európy, ktoré už úspešne prevádzkujú moderné a ekologické LED verejné osvetlenie a v neposlednom rade prispejeme k výraznému zníženiu produkovaných emisií CO2, čím odlahčíme naše spoločné životné prostredie." zhodnotil projekt primátor mesta Senec - Ing. Karol Kvál.