Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.392.218
42.426
ton emisií CO₂
0084852,205
MWh

Výzva MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia už tento týždeň!

Tento týždeň plánuje MHSR vyhlásiť očakávanú výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia!

Výzva MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia už tento týždeň!

Ministerstvo hospodárstva ohlásilo vyhlásenie novej výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia miest a obcí. V prvej fáze je vyčlenených na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia 5 miliónov €, ale MH SR je pripravené v prípade vysokého záujmu zo strany miest a obcí túto sumu navýšiť. Aj preto ide o tzv. otvorenú výzvu.

Dôvodov, pre ktoré opätovne pristupuje MH SR k vypísaniu takejto výzvy, je päť:

1. Energetická efektívnosť

2. Dlhodobo evidovaná potreba a súčasne veľký záujem obcí o realizáciu modernizácie sústav verejného osvetlenia

3. Zlepšovanie kvality života miestnej populácie a s tým súvisiace znižovanie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľstva.

4. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky

5. Redukcia množstva produkovaných emisií CO2 (v súvislosti s prevádzkou starých zariadení)

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestách a obciach sa už v minulosti na Slovensku realizovala a bola úspešná. Naposledy sa uchádzalo o financie viac ako 400 miest a obcí, z čoho 200 miest a obcí túto podporu aj získalo. Výzva bude vyhlásená v apríli tohto roka. Záujemcovia budú môcť predkladať projekty a uchádzať sa o peniaze do septembra 2015. Pre zrýchlenie a zjednodušenie celého procesu chceme využiť už fungujúce elektronické trhovisko. Možnosť uchádzať sa o financie z tejto výzvy nebudú mať mestá a obce v Bratislavskom kraji. Maximálna výška pomoci pre jedno mesto alebo obec bude limitovaná do výšky 200 tis. €. Tieto prostriedky nebude možné využiť na výmenu stĺpov a zmenu alebo vedenie nových trás verejného osvetlenia. Bude ich možné použiť výhradne na výmenu, resp. inštaláciu svietidiel na existujúcich trasách alebo už vybudovaných svetelných bodoch.

Predkladané projekty sa budú vyhodnocovať priebežne ihneď po ich doručení. Rozdiel je v tom, že kým pri iných výzvach bola stanovená lehota na predkladanie projektov, a potom sa naraz vyhodnotili všetky projekty, teraz to bude tak, že keď bude projekt doručený, okamžite sa posúdi a vyhodnotí.Regionálne pracoviská SIEA budú k dispozícii na odborné konzultácie pri príprave projektov. Nie na samotné spracovanie projektov. Obec bude na úvod potrebovať energetickú (svetelno-technickú) štúdiu, ktorá bude oprávneným nákladom, čiže preplatená z príspevku štátu. Okrem energetickej štúdie a samotných nových svietidiel preplatí MH SR mestám a obciam aj rozvodné skrine na reguláciu osvetlenia, náklady na riadenie osvetlenia a revíznu správu.Intenzita pomoci bude 95% celkových nákladov. T. z., že z rozpočtu projektu pokryje MH SR 95% nákladov a 5% si bude hradiť obec. V prípade nákupu svietidiel budú stanovené maximálne limity na ceny svietidiel. Ak si obec bude chcieť kúpiť drahšie, musí si doplatiť rozdiel z vlastných zdrojov.

Motivácia miest a obcí modernizovať osvetlenie:

Jednou z ich základných motivácií pri uchádzaní sa o tieto finančné prostriedky by mala byť zastaranosť pôvodného verejného osvetlenia, ktoré dlhodobo nespĺňalo súčasné platné technické, energetické, ale ani estetické požiadavky a nároky. Obce a mestá sa dlhodobo snažia o rekonštrukciu osvetlenia, ale nie sú ju schopné financovať z vlastných zdrojov. Výsledkom modernizácie by malo byť rovnomerné osvetlenie miest a obcí, ktoré prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti ich občanov a ich majetku. Intenzitu osvetlenia by malo byť v budúcnosti možné automaticky regulovať, čo umožňuje optimálnu prevádzku svietidiel podľa potreby svietenia v jednotlivých častiach miest a obcí. Nové osvetlenie prispieva aj k zlepšovaniu ich estetického vzhľadu. Klesá ekonomická náročnosť jeho prevádzky, čo napomáha k udržateľnosti ekonomického rastu. Usporené finančné prostriedky sa môžu využiť na modernizáciu iných oblastí fungovania či správy miest a obcí, čo má priamy vplyv na zlepšovanie kvality života v nich.

Znižovanie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov a cestnej premávky potvrdzujú aj štatistické údaje Prezídia Policajného zboru SR

Získané údaje sa týkali monitorovania úrovne trestnej činnosti v prípade vybraných trestných činov v období rokov 2010 – 2013 (september). Do úvahy boli brané predovšetkým trestné činy lúpeže, ublíženia na zdraví, znásilnenia, majetkové trestné činy a dopravné nehody. Priemerne dosiahol pokles kriminality vo všetkých krajoch v sledovaných obciach po rekonštrukcii osvetlenia viac ako 53 %.